I sew all the leather by hand, using saddle stitch. That gives a strength and durability which other stitching may lack. Two needles are used, running back and forth between the holes, maintaining strength and structural integrity even if one stitch breaks.
The design comes from the material. Leather has an individual character - for instance it acts differently to a lot of other materials when it’s folded. It wants to spring back to its original form, unlike creased paper. When designing I’ll sometimes use folds when others might consider a join. A folded card holder will still want to unfold and will tend to open slightly at the top - this makes inserting cards a lot easier. 
I only use full-grain leather, vegetable tanned. This is the best leather, and of course is more expensive. Full grain leather maintains all the characteristics of the original leather hides. Vegetable tanning is the traditional way of tanning which uses only vegetable agents and natural tanning minerals. This is considered more eco-friendly but takes more time than other methods. Likewise, I use bovine leather, from cattle, or pigskin suede. It’s the best I can do to ensure that the leather I use is as close to a biproduct of the meat industry as possible. 
You’re unlikely to see my work in the shops. That would involve me either doubling my prices or reducing the quality. You might bump into me at a craft or makers’ fair in Wales though, if you do please say hello.

Colin Jones, Zero Valley

Y Ffordd y mae Pethau’n Gweithio yng Nghwm Sero

Caiff holl waith lledr Cwm Sero ei wneud gennyf fi trwy ddulliau traddodiadol yn bennaf. Rwy’n ymfalchïo yn fy ngwaith, neu fel arall byddwn yn chwilio am swydd wahanol.
Rwy'n gwnïo popeth â llaw gan ddefnyddio pwyth cyfrwy, sy’n rhoi cryfder i’r gwaith. Defnyddir dwy nodwydd, sy'n rhedeg yn igam-ogam rhwng y tyllau, ac sy’n cynnal cryfder yr adeiledd hyd yn oed os bydd un pwyth yn torri.
Y defnydd sy’n ysbrydoli’r dyluniad. Mae gan ledr gymeriad unigryw, er enghraifft mae'n ymddwyn yn wahanol i lawer o ddefnyddiau eraill pan gaiff ei blygu. Mae am fynd yn ôl i’w ffurf wreiddiol, yn wahanol i bapur wedi'i blygu er enghraifft. Wrth ddylunio, byddaf weithiau'n defnyddio plygiadau pan fyddai rhywun arall yn torri a phwytho. Bydd waled cardiau sydd wedi'i blygu am agor, a bydd yn ffurfio ceg fach i gymryd y cardiau’n rhwyddach. 
Dim ond lledr graen llawn y byddaf yn ei ddefnyddio, a hwnnw wedi’i danerio â llysiau. Dyma'r lledr gorau, ac wrth gwrs mae’n ddrutach. Mae lledr graen llawn yn cadw holl gymeriad y croen gwreiddiol. Tanerio â llysiau yw'r ffordd draddodiadol o danerio, sy'n defnyddio cynhwysion naturiol yn unig. Ystyrir bod hyn yn fwy ecogyfeillgar, ond mae'n cymryd mwy o amser na dulliau eraill. Yn yr un modd, rwy’n defnyddio lledr gwartheg, neu swêd croen moch. Dyma'r gorau y gallaf ei wneud i sicrhau bod y lledr yr wyf yn ei ddefnyddio mor agos at isgynnyrch y diwydiant cig â phosibl.
Nid ydych yn debygol o weld fy ngwaith mewn siopau. Byddai hynny'n fy ngorfodi naill ai i godi’r prisiau neu i ostwng yr ansawdd. Er hynny, efallai y gwelwch fi mewn ambell ffair grefftau yng Nghymru – os felly, galwch heibio i ddweud helô.

Llun/Photo: Dewi Gwyn Jones

Back to Top